proTOOLS - the best tools !   
Nederlands  English  Français 
    Home
     .:. fairs .:.
Products
.: scissors :.
.: TC tools :.
.: forceps :.
.: clamps :.
.:rod tools:.
.: lamps :.
.: various :.
.: brands :.
 
Special
   .:. fairs .:.
.: who are we :.
:. guidelines .:
..Right to Renounce..
General Conditions

 

 

General ConditionsDUTCH

1 Algemeen

1.1 Door uw bestelling via www.proTOOLS.be geeft u te kennen dat u met de algemene aankoopvoorwaarden akkoord gaat.
1.2 proTOOLS heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.
1.3 Alle goederen blijven eigendom van proTOOLS tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling worden genomen.
1.4 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van proTOOLS  en op alle gesloten overeenkomsten.
1.5 proTOOLS is via e-mail te bereiken: info@proTOOLS.be

2 Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen via onze internetsite geplaatst worden.
2.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is proTOOLS niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door proTOOLS
2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat proTOOLS uw bestelling per e-mail heeft bevestigd.
2.4 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3 Levering

3.1 Verzendingen gebeuren ofwel per post (kleine pakjes), of door een door proTOOLS aangeduidde transporteur.  Afhalingen zijn mogelijk mits afspraak.
3.2 Tenzij gekozen wordt voor afhaling, worden alle bestellingen op het opgegeven adres afgeleverd.
3.3 De goederen reizen voor rekening en risico van de klant. Doordat proTOOLS haar leveringen uitbesteedt, kan proTOOLS niet verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.  Op uw verzoek is het mogelijk dat uw bestelling via aangetekende post naar u verstuurd worden. In overleg zullen hiervoor extra kosten berekend worden.
3.4 De levertijd bedraagt gemiddeld vijf werkdagen na ontvangst van de betaling, doch dit kan per artikel verschillen. Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
3.5 Indien proTOOLS niet binnen 30 dagen kan leveren of dat de levering duidelijk langer dan 30 dagen zal duren, kunt u uw bestelling binnen 14 dagen na bekendmaking kosteloos annuleren middels een e-mail aan info@proTOOLS.be.  Door U gemaakte betalingen worden (na eventuele aftrek van door proTOOLS gemaakte kosten) zonder verwijl terug gestort.

4 Betaling

4.1 Indien u kiest voor verzending dient u het totaalbedrag vooraf over te maken op het rekeningnummer van proTOOLS.  U dient het bedrag in 8 werkdagen overgemaakt te hebben. De benodigde gegevens hiervoor ontvangt u in de bevestiging van uw bestelling, welke u binnen 24 uur na uw bestelling zult ontvangen in uw mail-box.  Indien u kiest voor een afhaling kan u eveneens vooraf storten, of het bedrag contant (= GEPASTE CASH) voorzien bij de afhaling.
4.2 De betaling moet binnen 10 werkdagen op deze rekening zijn bijgeschreven anders wordt de bestelling geannuleerd.

5 Retourneren

5.1 Bij een internetaankoop heeft u het recht om af te zien van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van uw bestelling. Dit laat u toe om de goederen te evalueren zoals u dit zou doen in een winkel of in een vitrine. 
5.2 Indien de artikelen conform (ongewijzigd en tijdig) worden geretourneerd, dan stort proTOOLS het aankoopbedrag binnen uiterlijk 30 dagen retour op uw bankrekening, eventueel met inhouding van de gemaakte (verzend)kosten.
5.3 Wanneer de afgeleverde artikelen niet binnen de termijn van 14 dagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
5.4 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

6 Prijzen

6.1 De vermelde prijzen op de internetsite zijn in Euro en inclusief BTW, handeling en verpakking, doch exclusief verzending. De verzendkosten worden bij uw bestelling toegevoegd en bevestigd.
6.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is proTOOLS bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.


7 Waarborg

7.1 proTOOLS garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende minimaal 12 maanden na aflevering.
7.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij proTOOLS worden ingediend, met een korte beschrijving van het gebrek.  Na de bevestiging van proTOOLS  dient de  klant dient te zorgen voor de terugzending en ophalen van het defecte artikel. Het defecte artikel moet degelijk verpakt worden voor verzending (minstens in de oorspronkelijke verpakking) en vergezeld zijn van de bevestigingsmail. proTOOLS kan naar eigen oordeel beslissen al dan niet volledig of gedeeltelijk tussen te komen in de verzendkosten.
7.3 Als aan de in 7.2 genoemde voorwaarden wordt voldaan, kan proTOOLS naar eigen oordeel kiezen voor herstelling, vervanging of terugbetaling van het defecte artikel.
7.4 Deze garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen in het artikel heeft aangebracht; er sprake is van gebreken die zijn ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid, proTOOLS niet tijdig in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
7.5 De waarborg heeft enkel betrekking op fabrieksfouten. Slijtage door (normaal) gebruik, en schade of breuk door oneigenlijk gebruik worden niet gedekt door de waarborg. Op verbruiksartikelen (vb. vervanglampen, starters, batterijen,...) is geen waarborg.


8 Aansprakelijkheid

De op de internetsite vermelde gewichten, maten en aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld.  Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van proTOOLS is altijd beperkt tot de waarde van het artikel of van de bestelling.


9 Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

10 Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.
10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden geschillen van welke aard dan ook berecht door de bevoegde rechtbanken te Halle of Brussel.FRENCH

1 General

1.1 En plaçant votre commande via www.protools.be, vous affirmez votre accord avec nos conditions générales.
1.2 proTOOLS a le droit de modifier ses conditions générales.
1.3 proTOOLS reste le seul propriétaire de la marchandise jusqu'à la réception du payement total.  Seuls les formulaires de commande dûment remplis seront traités.
1.4 Les conditions générales sont applicables sur tout les produits et services proposés par proTOOLS ainsi que sur tous les contrats conclus.
1.5 proTOOLS peut être contacté par Email via info@protools.be


2 Commander

2.1 Il est possible de commander par intermédiaire de notre site Internet
2.2 Pour tout erreur, mutilation, retard, ou le transfert incorrect de données de commande ou message suite à l’utilisation de l’Internet, proTOOLS ne sera en aucun cas responsable sauf faute grave ou négligence de proTOOLS.
2.3 La commande devient ferme lors de la confirmation par Email de proTOOLS.
2.4 La fourniture de produits ne peut s’effectuer que si le produit est de stock.


3 La Livraison

3.1 La livraison se fait par la poste (petits paquets) ou par l’intermédiaire d’un transporteur désigné par proTOOLS. Les enlèvements sont possibles sur rendez-vous uniquement.
3.2 Si a été choisi pour une livraison, toute la marchandise sera fourni sur l’adresse communiquée.
3.3 La marchandise est envoyée aux frais et risques du client. Etant donné que proTOOLS commande un sous-traitant pour les livraisons, proTOOLS ne porte aucune responsabilité concernant l’intégrité de la fourniture des produits commandés. Sur votre demande, en envoi postal peut se faire par recommandé. Les frais supplémentaires seront calculés suivant les frais réels.
3.4 Le délai de fourniture est en moyenne de cinq jours ouvrables après réception du payement, mais ceci peut varier en fonction de l’article.  Tous les délais mentionnés sont purement indicatifs et ne peuvent mener à aucun droit ou responsabilité.
3.5 Si proTOOLS ne sait effectuer la fourniture endéans les 30 jours ou si il est clair que le délai sera manifestement plus long que 30 jours, vous pouvez annuler sans frais votre commande endéans les 14 jours suivant la notification par un Email à info@protools.be.  Vos payements vous seront remboursés sans délais (après déduction éventuelle de frais réalisés par proTOOLS).

4 Le Payement

4.1 Si vous optez pour une fourniture, le montant intégral devra être versé sur le compte de proTOOLS avant la livraison, de préférence endéans les 8 jours ouvrables suivant votre réception du mail de confirmation de proTOOLS. Si vous choisissez pour un enlèvement, il vous est possible de soit faire un virement avant l’enlèvement, ou de payer au comptant (= CASH EXACTE) lors de l’enlèvement.
4.2 Si le payement n’est pas sur le compte proTOOLS endéans les 10 jours ouvrables, la commande sera considérée comme annulée.  


5 Retour de Marchandise

5.1 Lors d'un achat par l’internet, vous avez le droit de renoncer à votre achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les 14 jours calendrier à dater du lendemain du jour de la livraison de votre commande.  Ceci vous permet d’évaluer la marchandise comme vous le ferez dans un magasin, ou devant une vitrine.
5.2 Si la marchandise non utilisée nous est renvoyé conformement (dans les délais et intacte), proTOOLS versera le montant de la marchandise endéans les 30 jours sur votre compte bancaire avec déduction des frais (de port) réalisés.
5.3 Si la marchandise n’est pas renvoyée endéans les 14 jours, elle sera considérée comme acceptée sans objection de la part du client.
5.4 Le renvoi de marchandise est au risques et périls du client.  Il est prudent de demander une preuve lors d’envoi de marchandise.


6 Les Prix
6.1 Les prix mentionnés sur le site Internet s’entendent en Euro et sont y compris la TVA, la manutention et l’emballage, mais hors frais de port. Les frais de port sont ajoutés à votre commande et à la confirmation.
6.2 Sauf commande ferme confirmée, proTOOLS est en droit de modifier les prix et conditions mentionnés sur le site Internet.


7 La Garantie

7.1 la garantie proTOOLS est d’un an à partir de la date d’achat.
7.2 Les réclamations ne peuvent se faire qu’endéans les 14 jours suivant la constatation du défaut par écrit ou par Email.  Après confirmation de proTOOLS le client doit, à ses soins, renvoyer et enlever de l'article défectueux.  L'article défectueux doit être dûment emballé (au moins dans son emballage d'origine) et être accompagné du mail de confirmation de retour. proTOOLS est le seul juge pour sa participation (même partiale) dans les frais d'envoi.
7.3 Après le suivi des conditions nommées en 7.2, proTOOLS est le seul juge pour le choix de l’intervention (réparation, échange ou remboursement de l'article défectueux). 
7.4 La garantie couvre les défauts de fabrication seulement. L'usure par l'utilisation (normale), ainsi que des endommagements par une utilisation impropre ou une modification, ne sont pas couvert par la garantie.
7.5 Les consommables (ex. lampes de rechange, starters, piles,…) n'ont pas de garantie.


8 Responsabilité

Les mesures, poids et recommandations mentionnés sur le site Internet sont uniquement indicatifs, et aucun droit n’en suit.  La responsabilité de proTOOLS est toujours limitée, et est plafonné à la valeur de l’article ou au montant de la commande.


9 Force Majeure

Par force majeure on comprend chaque circonstance hors de nos pouvoirs qui nous entraîne dans l’impossibilité de raisonnablement donner suite à nos accords.  Par force majeure on comprend entre autres: la guerre, émeutes, hostilités, blocus, boycottage, désastre, épidémie, manque de matières premières, interruptions des moyens de transports, défaillance au sein de l’entreprise, interdiction d’import ou d’export, limitations suite aux règles, lois ou conclusions pris par des gouvernements locaux, nationales ou internationales. Si suite à une force majeure, on est dans l’impossibilité d’honorer même partiellement nos accords, proTOOLS est je seul juge pour le choix de remise ou annulation, à temps déterminé ou indéterminé.  En cas de force majeure, aucune forme d’indemnisation ne pourra être réclamée.


10 Litige

10.1 Sur nos conditions générales la loi Belge est d’application.
10.2 Des discordances seront le plus possible résolus en consultation mutuelle.  En cas de litige, les tribunaux de Halle ou de Bruxelles seront les seuls compétents.
Shopping cart
Quantity Product
Shopping cart
Offers
 
Aambeeld / Werkvlak met tafelbevestiging
Bench Anvil
 
Alligator Forceps - 20 cm
Alligator Forceps - 20 cm
 
Alligator Forceps - 30 cm
Alligator Forceps - 30 cm
 
Klein Bankschroefje
Mini Vice
 
Nail Cutter - curved - 10 cm (with spring)
Nail Cutter - curved - 10 cm (with spring)
 
Plat Penseel met Kolinsky Marterhaar -  0
Flat Kolinsky Sabre Hair Brush - 0
 
proTOOLS Tang met 3 verschillende kleine cilinders
proTOOLS Multi Bail Plier - 3 small cylinders
 
Rond Penseel met Kolinsky Marterhaar - 2
Round Kolinsky Sabre Hair Brush - 2
 
Rond Penseel met Kolinsky Marterhaar - 4
Round Kolinsky Sabre Hair Brush - 4
 
Set 10 Boetseerspatels <font color=red><b>PROMO</b></font>
Carver Set - 7 pcs
 
Steekpasser in Staal - 13 cm - met losse punten
Steel Dividers - 13 cm
 
TC Gold Fine Scissors -  11,5 cm
TC Gold Fine Scissors - 11,5 cm
 
Uitkapset voor schijven <font color=red><b>PROMO</b></font>
Disc Cutting Set with 14 punches